ปัจจุบันมีผู้เยี่ยมชมทั้งหมด      219,322   คน
ขณะนี้ออนไลน์ทั้งหมด      2   คน
 

ระบบบัญชี

ระบบการเงินและบัญชีมีความสำคัญมาก ในเชิงระบบบริหาร เนื่องจากเป็นระบบที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆเกือบทุกหน่วยงาน โดยทั่วไป ระบบงานการเงินและบัญชีมีการบันทึกรายละเอียดของข้อมูลมากพอสมควร เพื่อให้สามารถนำรายละเอียดเหล่านั้น มาวิเคราะห์ว่า ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร

วิธีการทำงาน
           ระบบงานการเงิน แบ่งวิธีการทำงานออกเป็น 2 ส่วนคือ งานการเงินที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ และในส่วนของรายรับ-รายจ่ายซึ่งจะเป็นรายการที่มีการบันทึกโดยทั่วไป เมื่อมีการบันทึกข้อมูลด้านการเงินแล้ว ระบบจะทำการบันทึกบัญชีให้โดยอัตโนมัติ และสามารถเรียกหรือออกรายงานตรวจสอบการบันทึกรายการต่างได้ทันที

รายละเอียดของระบบมีดังนี้
 รับชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 สามารถชำระโดย เงินสด , Cashier Cheque, ผ่านธนาคาร , EDC
 สามารถกำหนดประเภทของนักเรียน เช่น ทั่วไป บุตรครู บุตรพนักงาน รับทุน เณร
 สามารถกำหนดกลุ่มนักเรียน เช่น ไปกลับ ประจำ พักกับครู
 สามารถกำหนดหลักสูตรการศึกษา เช่น ไทย , ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ
 มีระบบเลื่อนชั้นเรียนของนักเรียน และสามารถกำหนดการจบชั้นเรียนของนักเรียนได้
 สามารถกำหนดนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา นักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน
 สามารถกำหนดรายการค่าเทอมของนักเรียนบางคน บางรายการที่ไม่ต้องการจ่ายหรือจ่ายบางส่วนเมื่อออกใบแจ้งหนี้/และ เวลาเรียกออกใบเสร็จรับเงิน จะได้ถูกต้อง
 สามารถกำหนดส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ สำหรับบุตรครู พนักงาน
 สามารถตรวจสอบและรับชำระ รายการค้างชำระของเทอมการศึกษาที่ผ่านมาได้
 สามารถรับค่าเทอมล่วงหน้าของปีการศึกษาใหม่
 ทำรายการ รายรับ – รายจ่ายประจำวัน
 สามารถทำงานบนเครื่อง SERVER และเครื่อง Stand Alone
 ไม่จำกัดข้อมูลที่ป้อนสู่ระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งาน
 มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสมบูรณ์แบบ แบ่งเป็นหัวข้อการทำงานได้

เอกสารที่เกิดขึ้น
 ใบแจ้งหนี้ , ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการเรียน , ใบลดหนี้
 รายงานสรุปทางการเงิน , รายงานการจ่ายค่าเทอมรายวัน , สรุปการจ่ายเงินค่าเทอมประจำวัน
 รายงานที่จ่ายค่าเทอมยังไม่ครบ , รายงานใบแจ้งหนี้ , รายงานใบลดหนี้
 รายงานแยกการจ่ายค่าเทอมค้างชำระ ค่าเทอมปัจจุบัน ค่าเทอมรับล่วงหน้า
 ตารางเปรียบเทียบการชำระเงิน แยกตามระดับชั้น , แยกตามชาย/หญิง , แยกตามห้องเรียน
 ใบสำคัญรับ-ใบสำคัญจ่าย , รายงานตรวจสอบ , รายงานงบการเงิน
 รายงานแสดงยอดค้างชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ
 รายงานตรวจสอบการชำระเงินประจำวัน ทั้งรายบุคคล และ ประเภทกลุ่มชำระเงิน
 สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำวัน
 กำหนดรหัสบัญชีได้เอง และกำหนดกลุ่มการชำระเงินได้ตามระดับชั้นเรียน
 กำหนดสมุดบัญชีเงินสดรับ สมุดบัญชีเงินสดจ่ายได้
 รายงานสมุดบัญชีประจำวัน แยกตามหมวด และรหัสบัญชี
 รายงานสมุดเงินสดรับ – จ่าย
 รายงานสมุดบัญชีแยกประเภท ทั่วไป
 รายงานงบทดลอง งบดุล , รายงานงบกำไร ขาดทุน

 

 

 

Copyright © by m&w impression 1999 Co.,Ltd. Email :narumon@impress.co.th Tel : 086-3777918, 096-7908800