ปัจจุบันมีผู้เยี่ยมชมทั้งหมด      219,322   คน
ขณะนี้ออนไลน์ทั้งหมด      2   คน
 

ระบบงานวิชาการ-วัดผล

ระบบงาานวิชาการ
สามารถบันทึกภาระงานครู เช่น คาบสอน /วิชาที่สอน /ตารางสอน ฯลฯ
สามารถบันทึกและเรียกดูตารางเรียน / ห้องเรียนของนักเรียน
สามารถเรียนกดูห้องเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล
สามารถเรียกดูกิจกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล /รายกลุ่ม
สามารถเรียนดูผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล /รายห้อง /รายคณะ
สามารถเรียกดูข้อมูลด้านวินัยของนักเรียนเป็นรายบุคคล
รายงานสรุปจำนวนครู
รายงานชื่อครูเรียงตามพยัญชนะและเพศ

ระบบงานหลักสูตร
เป็นระบบที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน โดยระบบมีความสามารถดังนี้
สามารถกำหนดโครงสร้างรายวิชา จำนวนหน่วยกิต และจำนวนชั่วโมงเรียน
สามารถกำหนดรหัสวิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติม กิจกรรม รายละเอียดเกี่ยวกับวิชา วิชาบังคับ- วิชาเลือกเสรี คำอธิบายรายวิชา จำนวนหน่วยกิต มาตรฐานรายปี-รายภาค ตัวชี้วัค่าความสำเร็จ โดยแยกเป็นรายภาค- รายปี
สามารถบันทึกรายวิชาและจำนวนหน่วยกิตของแต่ละแผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาที่มีการเปิดการเรียนการสอน
สามารถบันทึกข้อมูลจำนวนชั่วโมงการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รายงานผลข้อมูลที่กรอกในระบบได้

ระบบงานวัดผลประเมินผล

           งานวัดผลเป็นระบบงานที่ใช้สำหรับครูอาจารย์ หรืออาจเป็นเจ้าหน้าที่ก็ได้ สามารถทำการบันทึกผลคะแนนสอบของนักเรียนในแต่ชั้น การปรับปรุงผลการเรียน และการบันทึกผลสอบแก้ตัว ผลเทียบโอน เป็นต้น โดยระบบมีความสามารถดังนี้

การลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียน ปีการศึกษา เชื่อโยงกับระบบทะเบียนนักเรียน ระบบงานหลักสูตร (การลงทะเบียนลงได้ทั้งรายห้องและรายกลุ่ม)
สามารถแสดงผลการเรียน และพิมพ์รายงานผลการเรียน
สามารถกำหนดปิดปละเปิดการป้อนคะแนนผลการสอบและการติดสินผลการเรียนกิจกรรม การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ คุณลักษณะอังพึงประสงค์
สามารถกำหนดผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ
สามารถบันทึกข้อมูลผลการเรียนรายวิชา
สามารถปรับปรุงผลการเรียนรายบุคคลได้
สามารถโอนระเบียนของภาคเรียนนั้นๆ ไปยังระเบียนสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
สามารถทำรายการโอนข้อมูลระเบียนสะสมจากโรงเรียนอื่นๆ ได้
สามารถโอนข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่ขอข้อมูล
สามารถแสดงผลการเรียนรายวิชาของนักเรียนทั้งหมด
สามารถบันทึกรายงานทางวิชาการ / วัดผล
บันทึกผลคะแนนรายวิชา
รายงานผลการเรียนรายบุคคล รายห้องเรียน รายชั้น รายคณะ รายภาค
รายงานสรุปแต่ละชั้นปี เป็นรายภาค
รายงานผลการเรียนรายวิชาของนักเรียนทั้งหมด ของระดับชั้นปี
รายงานผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ โดยเชื่อมโยงกับระบบงานประเมินการอ่าน คิดวิิเคราะห์และเขียนสื่อความ
รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเชื่อมโยงกับระบบงานประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายงานผลการประะเมินกิจกรรม โดยเชื่อมโยงกับระบบงานกิจกรรม
รายงานการเข้าเรียน / ขาดเรียน
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -การสอบ
รายงานนักเรียนดีเ่ด่น ตามคะแนนดิบ ตามคะแนนคูณหน่วยกิต ตามร้อยละ ฯลฯ
รายงานนักเรียนยอดเยี่ยมประจำภาคการเรียน ประจำปีการศึกษา
จัดลำดับตามผลการเรียนของนักเรียน ตามคะแนนดิบ คะแนนคูณหน่วยกิต ตามร้อยละ
สามารถแสดงผลการเรียน ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต โดยการป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง

ะบบงานประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
สามารถบันทึกผลการประเมินแยกเป็น คะแนนสะสมระหว่างปี คะแนนรวมรายปี คะแนนรวมช่วงชั้น พร้อมระดับคุณภาพเป็นรายบุคคล
สามารถปรับแก้ผลการประเมินได้
แสดงรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน
แสดงผลการสอบแก้ตัว
แสดงรายชื่อนักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล ลาเรียนต่างประเทศ ลาออก
แสดงรายชื่อนักเรียนที่ลาเรียนต่างประเทศ หรือกลับมาจากต่างประเทศพร้อมรายการที่ต้องการประเมินเพิ่มเติม
สามารถแสดงข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลแยกตามคณะ เกณฑ์การประเมินและแสดงผลเป็นสถิติแผนภูมิได้
สามารถพิมพ์รายการ/ ข้อมูลตามความต้องการ

ะบบงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลด้านคุณลักษณธอังพึงประสงค์ โดยระบบมีความสามารถ ดังนี้
มีฐานเก็บข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สามารถบันทึกผลการประเมินของครูประจำวิชา ครูประจำชั้น ผู้กำกับคณะ อนุสาสก ฯลฯ
สามารถเชื่อมโยงผลการประเมินและประมวลผลการประเมิน พร้อมระบบคุณภาพเป็นรายบุคคลแยกเป็นผลการประเมินรายภาค รายปี ช่วงชั้น
สามารบันทึกและแก้ไขข้อความในการประเมินได้
สามารถปรับแก้ผลการประเมินได้
แสดงผลการสอบแก้ตัว
แสดงรายชื่อนักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล ลาเรียนต่างประเทศ ลาออก
แสดงรายชื่อนักเรียนที่ลาเรียนต่างประเทศ หรือกลับมาจากต่างประเทศพร้อมรายการที่ต้องการประเมินเพิ่มเติม
สามารถแสดงข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลแยกตามคณะ เกณฑ์การประเมินและแสดงผลเป็นสถิติแผนภูมิได้
สามาถพิมพ์รายการ/ ข้อมูลตามความต้องการ

ระบบงานกิจกรรม

ระบบงานกิจกรรม เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดการร่วมกิจกรรมของนักเรียน พร้อมผลการประเมิน โดยระบบมีความสามารถดังนี้
สามารถบันทึกรายชื่อกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ จำนวนนักเรียน กลุ่มเรียน
สามารถให้นักเรียนลงทะเบียนกิจกรรม ตามวันที่กำหนด และิพิมพ์เอกสารเป็นหลักฐาน
สามารถบันทึกผลการประเมินเป็นคะแนน ระดับคุณภาพ และ ผ / มผ ได้
สามารถบันทึกข้อความในแบบประเมินได้
สามารถแก้ผลการประเมินได้
แสดงผลการสอบแก้ตัว
แสดงรายชื่อนักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล ลาเรียนต่างประเทศ ลาออก
แสดงรายชื่อนักเรียนที่ลาเรียนต่างประเทศ หรือกลับมาจากต่างประเทศพร้อมรายการที่ต้องการประเมินเพิ่มเติม
สามารถแสดงข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลแยกตามคณะ เกณฑ์การประเมินและแสดงผลเป็นสถิติแผนภูมิได้
สามารถพิมพ์รายการ/ ข้อมูลตามความต้องการ
สามารถบันทึกรายละเอียดการแข่งขันภายในและภายนอก
สามารถลงวิชากิจกรรม ชมรม ผ่านอินเตอร์เน็ต ตามวันที่เปิดให้ลงทะเบียน และพิมพ์เอกสารเป็นหลักฐาน และสามารถลงทะเบียนผ่านระบบที่โรงเรียนได้ด้วย

เอกสารที่เกิดขึ้น
  ใบบันทึกผลคะแนนรายวิชา
  รายงาน ต 2 ก
  ใบประการผลสอบ รายภาค รายปี
  รายงานผลการเรียนรายบุคคล
  ใบสรุปผลการเรียน
  ใบประเมินผลสอบ
  ใบลงทะเบียนสอบแก้ตัวรวมทุกวิชา รายภาค รายปี
  รายชื่อผู้สอบแก้ตัวรายวิชา
  รายงานผลการพเรียนซ่อมรายคน
  รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รายวิชา) แยกรายวิชา สรุปทุกวิชา
  รายงานการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
  รายงานประเมินคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมที่ปฏิบัติ รายภาค รายปี
  รายงานเวลาเข้าเรียน
  ประเมินผลรวมปลายภาค ( GPA/PR)
  รายงานประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-แนะแนว-จริยะ-ชมรม)
  รายงานประเมินชมรม
  แบบสรุปการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  ผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ
  รายงานพัฒนาการเรียน
  สรุประดับผลการเรียนระดับชั้นเรียน
  สรุปผลการเรียนรายวิชา
  รายงาน Top Ten
  รายงานนักเรียนเรียนดี (ดีเด่น)

เอกสารหลักฐานชุด ปพ.

ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน
ปพ 2 ประกาศนียบัตร
ปพ.3 รายงานผู้สำเร็จการศึกษา
ปพ.4 ผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ปพ.5 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ปพ.6 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
ปพ.7 ใบรับรองผลการเรียน
ปพ.8 เอกสารระเบียนสะสม
ปพ.9 สมุดบันทึกผลการเรียน
Transcript

 

 

 

 

Copyright © by m&w impression 1999 Co.,Ltd. Email :narumon@impress.co.th Tel : 086-3777918, 096-7908800