ปัจจุบันมีผู้เยี่ยมชมทั้งหมด      219,322   คน
ขณะนี้ออนไลน์ทั้งหมด      2   คน
 

ระบบรักษาพยาบาล          

ระบบงานพยาบาลเป็นระบบงานที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยระบบมีความสามารถดังนี้

 สามารถจัดเก็บประวัติิสุขภาพ รายละเอียดส่วนตัว ที่อยู่ ครอบครัว และรายละเอียดสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ได้แก่ ประวัติการคลอด กลุ่มเลือด การแพ้พิษ/แพ้ยา โรคประจำตัว ฯลฯ
 สามารถจัดเก็บข้อมูลพัฒนาการด้านร่างกายของนักเรียนเป็นรายบุคคล เช่น การเจริญเติบโต อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง
 สามารถจัดเก็บข้อมูลการตรวจรักษาโรคทั่วไป / อุบัติเหตุ
สามารถบันทึกรายการพบแพทย์
สามารถบัทึกรายการและเวชภัณฑ์ที่มีอยู่ภายในโรงเรียน และสามารถตรวจสอบจำนวนยาที่ได้เข้าไป และ ยาที่คงเหลือที่ห้องพยาบาล
 บันทึกและจัดพิมพ์ใบเบิกยา /เวชภัณฑ์ทีเข้ามาเก็บที่ห้องพยาบาล
 บันทึกและจัดเพิมพ์ใบรับยา /เวชภัณฑ์
 บันทึกและจัดพิมพ์ใบตัดของเสีย ชำรุด เพื่อให้จำนวนเวชภัณฑ์ที่มีอยู่ถูกต้อง
แสดงแบบรายงานประวัติสุขภาพ
แสดงแบบรายงานการเจริญเติบโต
บันทึกรายละเอียดการเข้ารับบริการในห้องพยาบาลประจำวัน
บันทึกรายละเอียดการเข้ารับบริการในห้องพยาบาลสรุปตามอาการเจ็บป่วย
บันทึกสถิติจำนวนครั้งของผู้เข้ารับบริการที่ห้องพยาบาลในรอบแต่ละปี
บันทึกสถิติแสดงอาการเจ็บป่วยตามอาการ ประจำเดือน ประจำปีการศึกษา
บันทึกสถิติแสดงจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการแต่ละระดับชั้นประจำปีการศึกษา
บันทึกสถิติการเจ็บป่วยรายเดือน รายปีการศึกษา รายภาคการเรียน

 

 

Copyright © by m&w impression 1999 Co.,Ltd. Email :narumon@impress.co.th Tel : 086-3777918, 096-7908800