ปัจจุบันมีผู้เยี่ยมชมทั้งหมด      219,322   คน
ขณะนี้ออนไลน์ทั้งหมด      2   คน
 

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

  1. นำข้อมูลนักเรียน  Student  เข้าสู่ระบบนี้  ทุกต้นปีการศึกษา จะต้องนำข้อมูลจาก ระบบ

student   โอนเข้ามาสู่ระบบนี้  ได้แก่ เลขประจำตัวนักเรียน  ชื่อ ชั้นเรียน เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด  หมู่เลือด  ศาสนา น้ำหนัก ส่วนสูง     วิธีการทำ คือ คลิกเลือกไฟล์ที่ได้จัดเตรียมมา   เมื่อพบก็จะแสดงข้อมูลนักเรียนปรากฏที่หน้าจอ  เมื่อตอบ  ตกลง   ก็จะนำข้อมูลชุดนี้เข้าสู่ระบบ ต่อไป  หากไม่ได้ทำที่ข้อนี้   เจ้าหน้าที่จะต้องป้อนนักเรียนใหม่   และเลื่อนชั้นเด็กเก่า เข้าสู่ระบบเอง

 

  1. นำข้อมูลวัดผล (ผลการเรียน) จากระบบ   Student   เป็นการโอนข้อมูลของคะแนน เกรด

นักเรียนจากระบบ Student เข้ามาแสดงที่ระบบ เพื่อโชว์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
วิธีทำ คือ คลิกเลือกไฟล์ที่ได้จัดเตรียมมา  เมื่อพบก็จะแสดงรหัสนักเรียน เกรด    เมื่อตอบตกลง ก็จะนำข้อมูลชุดนี้เข้าสู่ระบบต่อไป

รายละเอียดของระบบประกอบด้วย
ข่าวสารจากงานบริการ  สำหรับบันทึกข่าวสารของโรงเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน แบ่งเป็นปีที่ 1 2 3 4  กิจกรรม/สรุป   ติด 0 /ไม่แก้ตัว  ค้างค่าเทอม  ค้างส่งหนังสือห้องสมุด  เพียงแค่ป้อนเลขประจำตัวนักเรียน   หรือ เพียงแค่บันทึกชื่อนักเรียน ก็สามารถตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน
 แสดงติด 0/ไม่แก้ตัว   แสดงข้อมูลของเด็กนักเรียนแต่ละคนว่ามีติด 0 หรือไม่สอบแก้ตัว
 แสดงค้างค่าเทอม   ตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนว่ายังค้างค่าเทอม
 แสดงค้างส่งหนังสือห้องสมุด   ตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนว่ายังไม่ส่งหนังสือห้องสมุด
 แสดงทะเบียนผลการเรียนนักเรียน เลือกดูเกรด  หรือดูนักเรียนติด 0 ติด ร  มส ผ มผ  เป็นต้น  เมื่อกำหนดก็จะได้พบว่ารหัสนักเรียนแต่ละคนมีผลการเรียนเป็นอย่างไร
 สามารถแสดงนักเรียนที่ได้เกรด 4 ของปีการศึกษาและ เทอม 2 ชั้นเรียน  ช่องด้านซ้าย หรือแสดงตัวบุคคล  เมื่อคลิกที่รหัสใดจะปรากฏข้อมูลของวิชาที่ช่องด้านขวา
 สามารถแสดงนักเรียนติด ร ของปีการศึกษาและ เทอม ชั้นเรียน   เมื่อกำหนดตาระดับชั้น ปีการศึกษา เทอมการศึกษา ถ้ามีข้อมูลจะแสดงที่จอ  ด้านซ้ายจะแสดงตัวบุคคล เมื่อคลิกที่รหัส จะแสดงข้อมูลด้านขวาแสดงวิชาที่ติด 0 เป็นต้น
 หน้าจอแสดงประวัตินักเรียน เมื่อต้องดูข้อมูลส่วนไหนก็คลิกเลือกได้
 แสดง GPA แสดง TOP TEN ตามระดับชั้น   สามารถกำหนดปี/เทอมการศึกษา ระดับชั้น  ทั้งนี้สามารถสั่งพิมพ์ออกมาเป็นรายงานได้ด้วย

รายงาน
 พิมพ์ทะเบียนนักเรียน
 พิมพ์นักเรียนที่ลาออก
 รายงานจัดเรียงลำดับที่ GPA จากมากไปหาน้อย
 เลือกข้อมูลนักเรียนเพื่อไปใช้งานอื่นๆที่ Excel   (Export database)   สามารถเลือก fields ต่างๆ  ตามที่ประวัติได้ป้อนเข้าไป ยกตัวอย่าง ชื่อ ชั้น อายุ เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด  ที่อยู่ที่บ้าน  ชื่อผู้ปกครอง ชื่อบิดามารด  อาชีพบิดามารดา  เป็นต้น    ข้อมูลที่เลือกสามารถเก็บและส่งไปที่ Excel   จัดทำรายงานตามความต้องการ

ส่วนเพิ่มเติม
เพิ่ม/แก้ไขรหัสผ่าน (Password)  เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทำงานส่วนนี้จะเป็นผู้กำหนดชื่อและรหัสของผู้เข้ามาทำงาน   พร้อมกับเมนูต่างๆที่สามารถเข้ามาทำงานได้

 

 

 

Copyright © by m&w impression 1999 Co.,Ltd. Email :narumon@impress.co.th Tel : 086-3777918, 096-7908800