ปัจจุบันมีผู้เยี่ยมชมทั้งหมด      219,322   คน
ขณะนี้ออนไลน์ทั้งหมด      2   คน
 

ระบบงานห้องสมุด


เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในด้านบริหารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารงานในห้องสมุดทุกอย่าง ตั้งแต่การจัดหมวดหมู่และบัตรรายการ ระบบการสืบค้นหนังสือ / วารสารในห้องสมุด รวมถึงระบบยืมคืนหนังสือ วารสาร รูดบัตรทุกครั้งที่เข้า - ออกจากการใช้บริการห้องสมุด เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริหารห้องสมุดสำหรับใช้กับห้องสมุดโรงเรียน รวมถึงสถานบันการศึกษาเพื่อให้ความรู้กับนักเรียน ครูอาจารย์ รวมถึงบุคคลทั่วไป อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน รวดเร็วง่ายดาย มีกราฟ ( แผนภูมิ ) มีรูปแบบรายงานสวยงามครบถ้วนเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องแม่นยำ

ระบบงานบน Internet สามารถสืบค้นสื่อ/หนังสือต่างๆ การยืม-คืนหนังสือของตนเอง การค้างค่าปรับ ดูหนังสือ แนะนำ แผนที่ตั้งของห้องสมุด ประวัติห้องสมุด , เว็บบอร์ด ฯลฯ

โดยพอจะสรุปลักษณะของระบบงานได้ดังนี้
 สามารถกำหนดเลขทะเบียนได้ตามความต้องการ
 ระบบข้อมูลหนังสือ เป็นการเก็บข้อมูลรายการหนังสือที่มีอยู่ ทั้งหมดในห้องสมุดปัจจุบัน เก็บรวบรวมข้อมูลของประเภท      หนังสือแต่ละเรื่อง จัดเก็บตามระบบสากล หรือมาตรฐานห้องสมุดทั่วไปได้ รวมถึงการจัดทำข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือใน      เรื่องดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการค้นหาข้อมูล
 เก็บเนื้อหาสำคัญในวารสาร กฤตภาค และจุลสาร อาจจะป้อน หรือจากการ Scan ภาพ เข้าระบบ ช่วยให้สมาชิกได้รับข้อมูล      เนื้อหาสำคัญที่ได้สรุปโดยบรรณารักษ์
 การลงทะเบียนหนังสือ สามารถบันทึกเรื่องย่อ สารบัญ ภาพปก ภาพประกอบ
 การลงทะเบียนวารสาร สามารถกำหนดเนื้อเรื่องโดยย่อ ประเภท ลำดับบทความ ผู้เขียนบทความ ชื่อบทความ หัวเรื่อง
 การลงทะเบียนกฤตภาค สามารถบันทึกเรื่องย่อ ชื่อบทความ หัวเรื่อง สำนักพิมพ์ ผู้เขียน วันที่ ปีที่พิมพ์ ตำแหน่งที่เก็บ
 การลงทะเบียนจุลสาร สามารถบันทึกเรื่องย่อ ชื่อบทความ หัวเรื่อง สำนักพิมพ์ ผู้เขียน วันที่ ปีที่พิมพ์ ตำแหน่งที่เก็บ
 สามารถทำระบบสมาชิกที่มาใช้บริการห้องสมุดทั้งประเภท นักเรียน ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไป
 ผลิตบาร์โคด ผลิตบัตรสมาชิก ผลิตป้ายสีติดสันหนังสือ ผลิตบาร์โคดเลขทะเบียน ผลิตบัตรรหัสดิวอี้ ผลิตทะเบียนหนังสือ /      วารสาร ผลิตทะเบียนวารสาร ผลิตตู้บัตรรายการ ฯลฯ
 เก็บสถิติการเข้า - ออกของสมาชิกห้องสมุด มีรายงาน กราฟ แสดงทุกวัน หรือกำหนดวันที่ที่ต้องการได้
 ระบบการทำรายการประจำวัน (Daily Transaction) ให้บริการแก่สมาชิกของห้องสมุดโดยแบ่งการให้บริการด้านต่างๆ      อาทิเช่น การยืม-การคืน การจองหนังสือ การจองวารสาร พร้อมที่จะเสนอเป็นกราฟ(แผนภูมิ) เป็นรายงาน - สถิติที่ครบถ้วน      หลายรูปแบบ
 ระบบตรวจสอบการส่งหนังสือ / วารสารซ่อม จำหน่าย อำนวย ความสะดวกแก่บรรณารักษ์ ตรวจสอบหนังสือ / วารสาร      ที่ส่งซ่อมหรือได้จำหน่ายไปแล้ว อีกทั้งช่วยให้สมาชิกห้องสมุดได้ทราบสถานะของหนังสือ/วารสารเล่มนั้นๆด้วย
 ระบบการค้นหาข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยเงื่อนไขต่างๆ ของระบบข้อมูลที่ได้ออกแบบไว้ด้วยเนื้อหาที่ครบถ้วนมี      รูปแบบหน้าจอฯ เน้นความสวยงามมีสีสันโดดเด่น รูปภาพสวยงาม ดึงดูดความสนใจให้สมาชิกเข้าไปค้นคว้าและรักการ      อ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น เช่น ตามชื่อเรื่อง เนื้อเรื่องย่อ สารบัญ ชื่อผู้แต่ง สำนักพิมพ์ และรหัส ISBN ฯลฯ
 สามารถออกจดหมายทวงหนังสือ / วารสาร กับสมาชิก
 ไม่จำกัดข้อมูลที่ป้อนสู่ระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งาน
 มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสมบูรณ์แบบ แบ่งเป็นหัวข้อการทำงานได้
 มีระบบช่วยเหลือเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองได้ทุกเวลาที่ต้องการ
 รองรับเครื่องบันทึกเวลาได้ทุกเครื่อง กำหนดกะการทำงานได้ไม่จำกัด

เอกสารที่ได้รับ
 มีกราฟ ( แผนภูมิ ) แสดงสถิติจำนวนหนังสือ / วารสาร เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ และการตัดสินใจในการเพิ่มจำนวน      หนังสือและวารสาร
 รายงานสถิติการเข้า - ออกของสมาชิกห้องสมุด มีรายงาน กราฟ แสดงทุกวัน หรือกำหนดวันที่ที่ต้องการได้
 ประวัติการการยืม/การจอง หนังสือแต่ละเล่ม
 รายชื่อหนังสือที่ถูกยืมในช่วงวันที่สามารถกำหนดได้
 รายงานยอดนักอ่าน
 รายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ
 รายชื่อหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด
 รายชื่อหนังสือที่ถูกจองมากที่สุด
 บัญชีค่าปรับหนังสือ/สื่อ ที่ส่งช้า
 สถิติค่าปรับประจำเดือน ตามระดับชั้นเรียน
 รายงานทะเบียนหนังสือที่ส่งซ่อม/จำหน่าย
 รายงานทะเบียนหนังสือรับคืนที่ส่งซ่อม
 รายงานทะเบียนหนังสือส่งซ่อมแต่ยังไม่ได้รับคืน
 รายงานสรุปการสั่งซื้อหนังสือ
 แสดงแผนภูมิ ( กราฟ ) และรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 สามารถตรวจสอบการยืมคืนของระบบผ่าน INTERNET

 

 

 

Copyright © by m&w impression 1999 Co.,Ltd. Email :narumon@impress.co.th Tel : 086-3777918, 096-7908800