ปัจจุบันมีผู้เยี่ยมชมทั้งหมด      219,322   คน
ขณะนี้ออนไลน์ทั้งหมด      2   คน
 

ระบบบุคลากร-จ่ายเงินเดือน

ประกอบด้วยระบบงาน 3 ระบบย่อยดังนี้

1. ประวัติข้อมูลเบื้องต้น

1.1 ข้อมูลทั่วไป เช่น โครงสร้างองค์กร สถาบันการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ตารางวันหยุด ตารางลดหย่อนภาษี
1.2 ข้อมูลของโรงเรียน ชื่อที่อยู่ และตำแหน่งต่างๆ ของโรงเรียน
1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร โดยเก็บข้อมูลการทำงาน ข้อมูลส่วนตัว การศึกษา คู่สมรส ครอบครัว การทำงาน ประวัติการเลื่อนตำแหน่ง ประวัติการอบรม และประวัติการประเมินผลงาน ความสามารถพิเศษ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยทำมา จัดทำรายงานข้อมูลสรุปต่าง ๆ รูปแบบต่าง ๆ มากมาย เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์

2. บันทึกเวลาเข้า-ออก ประจำวัน

          โปรแกรมเก็บข้อมูเริ่มตั้งแต่การเิริ่มเข้า-ออกโรงเรียน ซึ่งเก็บสถิติการเข้า-ออก สรุปมาเป็นรายงานประจำวัน ประจำเทอม ประจำปี หรือกำหนดตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงวันที่ปัจจุบัน แสดงเป็นรายงานรวม หรือสรุปเป็นบุคคล ซึ่งมีอุปกรณ์ Finger Scan และ Software Impression Soft

3. บันทึกการจ่ายเงินประจำงวดที่จ่าย

การจ่ายเงินเดือนบุคลากร ที่ครบวงจรโดยครอบคลุมงานตั้งแต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่จ่ายเงินเดือน , บัญชี , ผู้บริหารที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเอกสารที่ต้องส่งธนาคาร ประกันสังคม ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก (พิเศษ) กองทุน หลักฐานการจ่ายเงิน รายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่ายของเงินเดือน-ตกเบิก บัญชีสรุปรายชื่อข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนระดับ (รอตกเบิก) รายละเอียดเงินเดือนส่งธนาคาร แบบแสดงรายการเบิก แบบ 41 รายชื่อสมาชิกกองทุนสวัสดิการ เงินค่าจ้างลูกจ้างรายเดือนประจำปีงบประมาณ(แบบ บก.จก1) 

รายการรับ เงินเดือน ค่าแรง ค่าเช่าบ้าน เงินตกเบิก, เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น ค่าครองชีพชั่วคราว เงินวิทยฐาน ค่าน้ำบ้านพัก กองทุนสวัสดิการโรงเรียน สวัสดิการ ชพค/ชพส. ,ค่าตอบแทนพิเศษ(ตกเบิก) โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน

การจ่าย เงินประเภท กสจ. กบข. ชพค. ประกันสังคม ชพส. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา กองทุนสวัสดิการโรงเรียน ,ส.อ.ส. ธ.ออมสิน ธ.อาคารสงเคราะห์ เงินกู้ ชพค. กบข. เพิ่มเติม ค่าน้ำ ภาษีค่าตอบแทน อื่นๆ

ความสามารถในการทำงานของระบบจ่ายเงินเดือน

 มีบุคลากรหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรายวัน รายเดือน โดยสามารถกำหนดการจ่ายของพนักงานเป็นบุคคล เช่น จ่ายเงินเดือนละ 1 ครั้ง 2 ครั้ง ไปจนถึงจ่ายทุกสัปดาห์
 กำหนดรายการเกิดประจำของพนักงานเป็นรายบุคคล สำหรับยกยอดไม่ต้องบันทึก เช่นค่าเช่าบ้าน , เงินวิทยฐานะ , เงินประจำตำแหน่ง , ค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
 สามารถเปลี่ยนแปลงตารางภาษีและเงื่อนไขค่าลดหย่อน อัตราคิดคำนวณประกันสังคม อัตราคิดเงิน กสจ. อัตราเงิน ชพค. ชพส ส.อ.ส.
 พิมพ์หลักฐานการจ่ายเงินเดือน ประจำเดือน บก.กจ1
 พิมพ์หลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้างรายเดือน บก.กจ1
 พิมพ์แบบยื่นรายการเสียภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภงด.1 1ก พิเศษ
 พิมพ์รายชื่อสมาชิกกองทุนสวัสดิการ ประจำเดือน
 พิมพ์รายชื่อ ตามฝ่ายบริหาร
 พิมพ์รายชื่อ ครูสำนักงาน
 พิมพ์รายชื่อ ครูแนะแนว , ห้องสมุด , พยาบาล , แผนงาน
 พิมพ์รายชื่อ ครูกลุ่มสาระการเรียน
 พิมพ์รายชื่อครูจ้างสอน และลูกจ้างชั่วคราว
 พิมพ์รายชื่อลูกจ้างประจำ
 สามารถน้ำข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในทะเบียนข้อมูล ไปทำที่ Micro soft Excel โดยแต่งเป็นรายงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
 สามารถนำส่งข้อมูลเข้าธนาคารเป็นไฟล์ และพิมพ์รายงานออกมาตรวจสอบทุกงวดที่จ่าย
 สามารถกำหนดภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยระบบ หรือป้อนจำนวนเงินภาษีเอง สำหรับ หัก ณ ที่จ่าย
 รายงานการรับจ่ายเงิน สามารถแยกเงินรับและเงินหัก ครบตามจำนวนประเภทที่ได้กำหนด ทำให้ง่ายและสะดวกต่อการตรวจสอบข้อมูล
 สามารถสรุปประเภทเงินรับ เงินหัก ตลอดปีภาษี โดยแยกเป็นบุคคลได้
 สามารถดูสรุปรายบุคลเงินรับ และเงินหัก แยกเป็นแต่ละเภท ในแต่ละเดือน หรือ ในปีนั้นๆ
 สามารถกำหนดจำนวนวันลาแต่ละประเภท การกำหนดการลาเป็นวัน การกำหนดวันลาเป็นครั้ง กำหนดประเภทการลาอย่างอิสระ
 บันทึกการปรับเงินเดือนเป็นจำนวนเงิน เป็นเปอร์เซ็นต์ การปรับค่าแรงรายวัน จากอัตราหนึ่ง เป็นอัตราหนึ่งพร้อมกันในกลุ่มนั้นๆ
 แสดง/รายงานการปรับเงินเดือนและค่าแรงรายงานเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่ม และทั้งหมด โดยกำหนดรอบวันเดือนปี อย่างอิสระ
 พิมพ์ Payslip แบบมีฟอร์ม และแบบไม่มีฟอร์ม สามารถปรับตัวอักษรและแต่งฟอร์มได้ด้วยตนเอง
 นำส่งไฟล์และสั่งพิมพ์รายงานประกันสังคม เงินกองทุนสะสม , แบบการยื่นภาษี ภ.ง.ด. 1 , ภ.ง.ด. 1 ก , ภ.ง.ด.
 สามารถสั่งพิมพ์หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายแบบมีฟอร์มและแบบไม่มีฟอร์ม
สามารถปรับตัวอักษรและแต่งฟอร์มได้ด้วยตนเอง
 ข้อมูล (Backup Data) และสามารถถ่ายข้อมูลกลับ (Restore Data) ได้ตลอดเวลา
 สามารถสร้าง SUBDIRECTORY ใหม่ได้เอง และเริ่มบันทึกข้อมูลของปีใหม่ได้ตลอดไป โดยไม่จำกัดขอบเขตอายุ
 โปรแกรมสามารถทำงานบน Lan ไม่จำกัดจำนวนเครื่องติดตั้ง (ลูก) และบน Stand Alone
ย้อนไปมาระหว่างปีข้อมูลปัจจุบัน และปีข้อมูลที่ผ่านมา

l

 

Copyright © by m&w impression 1999 Co.,Ltd. Email :narumon@impress.co.th Tel : 086-3777918, 096-7908800