ปัจจุบันมีผู้เยี่ยมชมทั้งหมด      219,322   คน
ขณะนี้ออนไลน์ทั้งหมด      2   คน
 

ระบบงบประมาณ

ระบบงานงบประมาณและโครงการ เป็นระบบที่พัฒนาสำหรับงานวางแผนและนโยบาย โดยมีการจัดทำแผนงานต่างๆให้เป็นระบบ เพื่อให้สามารถแจงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด ละสามารถควบคุมการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้เป็นไปตาม งบประมาณ ที่กำหนดไว้ซึ่งจะช่วยให้งานบริหารด้านการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิธีการทำงาน สำหรับการจัดทำโครงการและงานต่างๆที่จะมีขึ้นนั้นระบบจะควบคุมในรูปแบบการจัดทำโครงการให้เป็นไปในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถสรุปขอมูลต่างๆในส่วนของโครงการได้ทั้งหมด รวมถึงการกำหนดรูปแบบของรหัสต่างๆที่จะนำมาใช้ในระบบสามารถกำหนดเอง ได้โดยอิสระ

โดยพอจะสรุปลักษณะของระบบงานได้ดังนี้
 สามารถกำหนดประเภทงาน โครงการ แผนงาน ประเภทรายจ่าย
 สามารถกำหนดงานประจำ
 สามารถกำหนดกิจกรรมของงบพัฒนา
 สามารถบันทึกการเบิกเงินของแต่ละโครงการ แต่ละงาน
 สามารถพิมพ์รายงานการเบิกเงิน และ การเบิกวัสดุ ของแต่โครงการ แต่ละงานได้
 รายงานควบคุมงบประมาณรายจ่าย
 มีการจัดเก็บข้อมูลการตั้งงบประมาณประจำปีแยกตามฝ่ายและงานต่างๆ
 สามารถใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบ และเปรียบเทียบกับฝ่ายจัดซื้อ
 มีการจัดเก็บข้อมูลงบประมาณของปีก่อนหน้านี้ สำหรับใช้ในการเปรียบเทียบ
 มีระบบการตรวจสอบรายการ รับ - จ่าย ในแต่ละโครงการ หรือแต่ละงานได้

เอกสารที่เกิดขึ้น
 รายละเอียดโครงการ และงบประมาณ
 รายงานอย่างละเอียดของการเบิกวัสดุของแต่ละโครงการ
 รายงานการเบิกค่าใช้จ่าย เบิกเงินของแต่โครงการ
 รายงานการเบิกค่าใช้จ่าย เบิกวัสดุ ของแต่ละกิจกรรม
 รายงานการเบิกค่าใช้จ่าย เบิกวัสดุ แยกตามแผนงาน
 รายงานการเบิกค่าใช้จ่าย เบิกวัสดุตามประเภทของงบ ด้านบุคลากร ดำเนินการ การลงทุน เงินอุดหนุน
 สรุปค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้
 สรุปจำนวนวัสดุ เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้
 สามารถพิมพ์รายงานเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของปีก่อนๆ ได้

คุณลักษณะเด่นของโปรแกรม
 สามารถทำงานบนเครื่อง SERVER และเครื่อง Stand Alone
 ไม่จำกัดข้อมูลที่ป้อนสู่ระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งาน
 มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสมบูรณ์แบบ แบ่งเป็นหัวข้อการทำงานได้
 มีระบบช่วยเหลือเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองได้ทุกเวลาที่ต้องการ

 รองรับเครื่องบันทึกเวลาได้ทุกเครื่อง กำหนดกะการทำงานได้ไม่จำกัด

 ระบบปฏิบัติการ Windows 98 se,Windows ME ,Windows2000,Windows XP หรือสูงกว่า

 

 

Copyright © by m&w impression 1999 Co.,Ltd. Email :narumon@impress.co.th Tel : 086-3777918, 096-7908800