ปัจจุบันมีผู้เยี่ยมชมทั้งหมด      219,322   คน
ขณะนี้ออนไลน์ทั้งหมด      2   คน
 
( สามารถคลิกดูหัวข้อเมนูต่างๆของระบบทั้งหมด และ คลิกไปดูตัวอย่าง หน้าจอ หรือ รายงาน สถิติต่างๆ ได้เพียงบางเมนูเท่านั้น ) 

ระบบงานวินัยนักเรียน

        ระบบโปรแกรมได้จัดทำขึ้นเป็นเครื่องมือที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว การศึกษา อาชีพ สุขภาพและบุคลิกภาพ ซึ่งช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้จักและเข้าใจนักเรียนในทุกด้าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมและการพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนให้เป็นทรัพยากร มนุษย์ที่มีคุณค่า การใช้ระเบียนสะสมควรใช้ด้วยความรอบคอบและจริงจัง

               
        ระบบงานปกครอง เป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกสถิติการมาเรียนของนักเรียน โดยให้ทำการบันทึกผลการสำรวจการมาเรียนของนักเรียนทั้งโรงเรียน เพื่อนำข้อมูลมาทำเป็นสถิติ การมาเรียนของนักเรียนทั้งหมด อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการบันทึกประวัติความประพฤติของนักเรียน ทั้งที่มีการลงโทษ และไม่มีการลงโทษ โดยระบบจะจัดทำบันทึกความประพฤติของนักเรียนในแต่ละประเภทความผิด พร้อมกับแจ้งบทลงโทษให้ทราบ          
       

บทบาทด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับนักเรียน
 ศึกษาและทำความเข้าใจกลุ่มนักเรียนในความดูแลเป็นรายบุคคล
 คัดกรองนักเรียนเพื่อแยกกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา เพื่อสะดวกในการให้คำปรึกษาแนะนำ
 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียนเพื่อสร้างความอบอุ่นและเป็นกันเองกับนักเรียน
 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพและสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์ตัดสินใจและมองแนวทางแก้ปัญหา
 เฝ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน และให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
 ให้ขวัญกำลังใจและกระตุ้นให้นักเรียนกล้าสู้ปัญหาเกิดความมั่นใจ พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเอง
 รับฟังเรื่องราวหรือปัญหาของนักเรียนด้วยท่าทีที่ใส่ใจ และใช้ภาษาสื่อสารที่สร้างสรรค์
 จัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียนที่อยู่ในความดูแล
 สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อให้นักเรียนรู้อย่างมีความสุข

โปรแกรมระบบงานวินัยนักเรียน
 สามารถกำหนดตารางเวลาเข้าเรียนและเลิกเรียนของแต่ละระดับชั้น
 สามารถกำหนดวันหยุดประจำปี ของปีการศึกษาแต่ละปี
 สามารถกำหนดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เข้ามารับผิดชอบทำงานที่ระบบงานปกครอง พร้อมกับการสร้างระบบรักษาความ ปลอดภัยในการเข้าไปปฏิบัติงานของแต่ละหัวข้อ
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สามารถแก้ไขเวลาเข้าเรียน ออกเรียน ด้วยตนเอง เพื่อปรับปรุง Database ที่ผิดพลาดจากการรูดบัตร , ลืมบัตร , บัตรหาย เป็นต้น
 สามารถแปลงข้อมูลจากเครื่องรูดบัตรทุกรุ่น ทุกชนิด เข้าสู่ระบบงานปกครอง
 สามารถบันทึกประเภทการขาดเรียน มาสาย ลา หรือป่วย ของนักเรียน โดยไม่จำกัดข้อมูล
 สามารถบันทึกการขาดเรียน มาสาย ลา หรือป่วย ในแต่ละวัน

ลักษณะเด่นของโปรแกรมระบบงานวินัยนักเรียน
 สามารถดูคะแนน ผลสอบของระบบงาน Student '44, Student 2544, Term' 44, Smis ผ่าน INTERNET
 สามารถกำหนดเงื่อนไขเรียกดูรายงานการขาด/มาสายเป็นระยะเวลาติดต่อกันได้ ตามช่วงเวลาที่ระบุ
 รายงานสถิติการเก็บของได้/แจ้งของหาย และแสดงเป็นกราฟ สามารถนำใส่โปรแกรม office ได้
 โอนนักเรียนขาด/ลา/มาสายจากเครื่องรูดบัตร สรุปเป็นรายงานหรือกราฟ
 สามารถสั่งพิมพ์บัตรนักเรียน บาร์โคดประจำตัวนักเรียน
 รายงานความประพฤติ/กราฟ สถิติ พิมพ์แยกเป็นบุคคล หรือเป็นระดับชั้น ห้องเรียน หรือทั้งหมดทั้งโรงเรียน
 รายงานความดีความชอบ/กราฟ สถิติ พิมพ์แยกเป็นบุคคล หรือเป็นระดับชั้น ห้องเรียน หรือทั้งหมดทั้งโรงเรียน
 รายงานนักเรียนขาด/ลา/มาสาย สรุปสถิติของนักเรียนแต่ละคนรายปีการศึกษา รายภาคเรียน รายเดือน รายวัน
 รายงานแสดงจำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน/มาสาย/อื่นๆ เกินจำนวนวันที่กำหนด
 จดหมายเวียนถึงผู้ปกครองเรื่องการเข้าเรียนและเลิกเรียน/ และแบบแจ้งต่างๆ ได้สวยงาม สามารถพับส่งได้ทันที
 สามารถดึงรูปภาพให้แสดงที่รหัสนักเรียนได้
 สามารถทำงานบนเครื่อง SERVER และเครื่อง Stand Alone
 ไม่จำกัดข้อมูลที่ป้อนสู่ระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งาน
 มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสมบูรณ์แบบ แบ่งเป็นหัวข้อการทำงานได้

 

 

Copyright © by m&w impression 1999 Co.,Ltd. Email :narumon@impress.co.th Tel : 086-3777918, 096-7908800