ปัจจุบันมีผู้เยี่ยมชมทั้งหมด      219,322   คน
ขณะนี้ออนไลน์ทั้งหมด      2   คน
 
( สามารถคลิกดูหัวข้อเมนูต่างๆของระบบทั้งหมด และ คลิกไปดูตัวอย่าง หน้าจอ หรือ รายงาน สถิติต่างๆ ได้เพียงบางเมนูเท่านั้น ) 

ระบบทะเบียนข้อมูลนักเรียน

      ซอฟต์แวร์ประเภทฐานข้อมูลสำหรับรวบรวมข้อมูลของนักเรียนในทุกๆด้านให้เข้ามาสัมพันธ์กัน ตอบสนองข้อมูลซึ่งกันและกันในทุกระดับตั้งแต่นักเรียนซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล ครู-อาจารย์ที่ทำหน้าที่ รวบรวมและประมวลผลข้อมูล จนกระทั่งถึงผู้บริหารซึ่งจะนำสารสนเทศที่ได้จากข้อมูลนักเรียนไปใช้เพื่อการบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบมีการจัดระบบการใช้อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้การพัฒนาระบบเป็นจริงได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการและได้ประโยชน์สูงสุด

      ระบบงานทะเบียนนักเรียน เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูล ผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มเข้ามาเรียน จนกระทั่งจบการศึกษาชั้นสูงสุด หรือลาออกจากโรงเรียน โดยระบบจะมีการรวบรวมข้อมูล ระเบียนผลการเรียนในแต่ละภาค/ปีการศึกษา มาเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลระเบียนสะสม พร้อมที่จะนำมาแสดง หรือออกรายงานและจัดทำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลผลการเรียน

วิธีการทำงาน
           เมื่องานข้อมูลนักเรียนบันทึกรายชื่อนักเรียนเข้ามาในระบบแล้ว และโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งการสอบในแต่ละชั้น/ห้อง ข้อมูลระเบียนของนักเรียนจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้มข้อมูลระเบียนสะสม งานทะเบียนสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการออกรายงาน จัดทำเอกสารผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองนักเรียน และสรุปผลการเรียนต่างๆได้ทันที เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดหรือลาออกจากโรงเรียน ระบบจะจัดทำแฟ้มประวัตินักเรียนรายปี เพื่อใช้ในการตรวจสอบหรือแสดงข้อมูลย้อนหลังได้

ข้อมูลทะเบียนนักเรียน
    ข้อมูลประวัติส่วนตัวนักเรียน สถานะครอบครัว กิจวัตรประจำวันของการมาเรียน
    ข้อมูลบิดา-มารดา ที่อยู่ที่บ้าน ที่อยู่ที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ Email: สำหรับการติดต่อระหว่างโรงเรียนและบิดามารดา
    ข้อมูลผู้ปกครองของนักเรียนที่อยู่ที่บ้าน ที่อยู่ที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ Email: สำหรับการติดต่อระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง
    ข้อมูลครอบครัว สถานภาพครอบครัว สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว รายได้ของครอบครัวที่ได้รับ จำนวนพี่น้องที่ทำงาน หรือยังเรียนหนังสืออยู่ในอุปการะของครอบครัว ผู้ออกค่าใช้จ่ายเป็นใคร รายชื่อพี่น้องที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันมีใครบ้าง รายชื่อเพื่อนบ้านที่อยู่ในโรงเรียนนี้มีใครบ้าง
    ข้อมูลสุขภาพ ประวัติการคลอด การแพ้ยา หรือเคยได้รับการผ่าตัด หรือการได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรง โรคประจำตัวที่นักเรียนเป็นอยู่ วิธีการรักษาพยาบาลเบื้องต้น จนถึงสถานที่พยาบาลที่นักเรียนจำเป็นต้องได้รับการรักษา เก็บข้อมูลบุคคลภายในบ้านที่เคยป่วยและเป็นโรคอะไรบ้าง ข้อมูลการได้รับภูมิคุ้มกันโรค เก็บสถิติน้ำหนักส่วนสูง
    ข้อมูลทุน/รางวัล ทุนการศึกษาจากได้รับจากโรงเรียน หรือรัฐบาล รางวัลการศึกษาได้รับจากโรงเรียน
    ข้อมูลกิจกรรม ที่นักเรียนได้ร่วมกระทำที่โรงเรียน หน้าที่รับผิดชอบภายในโรงเรียนที่ได้รับ
    ข้อมูลวุฒิการศึกษาเดิม เก็บข้อมูลที่เรียนเดิมก่อนมาเรียนที่นี่ คะแนนเฉลี่ยสะสม และหมายเหตุเพิ่มเติมอื่นๆ
    ทำการเลื่อนชั้นเรียน เลือกทำได้หลายๆแบบ เช่น กำหนดเลื่อนตามเลขประจำตัว , กำหนดชั้นเรียนตามเกรดเฉลี่ย ,กำหนดชั้นเรียนโดยครูเป็นผู้กำหนด

ประโยชน์ที่ได้รับ
    โอนข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบอุดหนุนเงินค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน
    โอนข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบสารสนเทศสถานศึกษา สช
    โอนข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบวัดผล Term 2544
    สามารถเอาข้อมูลที่อยู่ที่ไฟล์ Excel ถ่ายเข้าสู่ระบบเบียนนักเรียน ( Import Data) ได้ด้วยตนเอง
    เลือกข้อมูลที่อยู่ในระบบเบียนนักเรียนเข้าสู่ไฟล์ Excel เพื่อสร้างรายงานต่างๆได้ด้วยตนเอง
    สามารถค้นหาข้อมูลทุกอย่างที่มีในทะเบียนนักเรียน ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
    สามารถสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน

เมื่อใช้ระบบงานวิชาการ Impression Soft
    มีแบบฟอร์มใบแจ้งการจบหลักสูตร ระเบียนแสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองการศึกษาและความประพฤติ ใบรับรองโรงเรียนเอกชน ใบประกาศณียบัตร และรายงานสถิติพร้อมกราฟแสดงอีกมากมาย
    แสดงสถิติผลการเรียน
    แสดงผล/รายงานผลการเรียนสะสม
    ออกใบรับรองผลนักเรียน (ไทย/อังกฤษ)
    ออกใบแสดงผลการเรียน (รบ.)
    ออกใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ย ( GPA/PR)
    ออกรายงานเกรดเฉลี่ย และผลเฉลี่ยทั้งปี
    ออกใบ Certificate, Diploma และ Transcript      ตามแบบของโรงเรียน
    ใบรับรองความประพฤติ ใบรับรองนักเรียน
    สามารถนำ filed ต่างๆ ที่ระบบไปสร้างรายงานเองที่ Microsoft office(Excel)

Dataflow

 

 

Copyright © by m&w impression 1999 Co.,Ltd. Email :narumon@impress.co.th Tel : 086-3777918, 096-7908800