ปัจจุบันมีผู้เยี่ยมชมทั้งหมด      219,322   คน
ขณะนี้ออนไลน์ทั้งหมด      2   คน
 

ระบบแนะแนว (SDQ)

ระบบงานแนะแนว เป็ฯระบบที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่างๆของนักเรียน อาทิเช่น รายละเอียดส่วนตัว รายละเอียดการศึกษา ที่อยู่ ครอบครัว เพื่อใช้ในการให้คำปรึกษา ประเมินพฤติกรรม แนะแนวทางในการเรื่องการศึกษาต่อ และสอนอาชีพในอนาคต โดยความสามารถของระบบมีดังนี้

 สามารถดูข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว รายละเอียดการศึกษา ที่อยู่ ครอบครัว และข้อมูลพื้นฐานส่วนตั้ว รวมถึงรายละเอียดเพื่อนสนิทของนักเรียน รายละเอียดรางวัลและทุนการศึกษาที่นักเรียนได้รับ รายละเอียดความสนใจและการเข้าร่วมกิจกรรม การย้ายที่อยู่ของนักเรียน การย้ายโรงเรียนของนักเรียน เป็นต้น
สามารถเรียกดูผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละรายวิชาได้
สามารถบันทึกรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองและบันทึกผลการพัฒนา
สามารถพิมพ์รายงาน/ ข้อมูลตามความต้องการ
รายงานสรุปการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล แสดงเป็นสถิติ /กราฟ
รายงานสรุปการคัดกรองนักเรียนแยกตามระดับชั้นแสดงเป็นสถิติ /กราฟ
 ประเมินผล/รายงาน แบบ SDQ นักเรียนประเมินตนเอง
 ประเมินผล/รายงาน แบบ SDQ ครูเป็นผู้ประเมินตนเอง
 ประเมินผล/รายงาน แบบ SDQ ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินตนเอง

บุคลิกภาพ/พฤติกรรม
การประเมินบุคลิกภาพของนักเรียน ตั้งแต่อยู่ชั้น ม. 1 - ม. 6
พฤติกรรมดีของนักเรียนประจำวัน โดยแสดงรายละเอียดพฤติกรรม การให้รางวัล และการติดตามผล
พฤติกรรมผิดระเบียบของนักเรียนประจำวัน โดยแสดงรายละเอียดพฤติกรรม การลงโทษ และการติดตามผล
 ประวัติการเข้าใช้ระบบห้องสมุด

 

 

Copyright © by m&w impression 1999 Co.,Ltd. Email :narumon@impress.co.th Tel : 086-3777918, 096-7908800