ปัจจุบันมีผู้เยี่ยมชมทั้งหมด      219,322   คน
ขณะนี้ออนไลน์ทั้งหมด      2   คน
 

ระบบการเงิน

            ระบบการเงินและบัญชีมีความสำคัญมาก ในเชิงระบบบริหาร เนื่องจากเป็นระบบที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆเกือบทุกหน่วยงาน โดยทั่วไป ระบบงานการเงินและบัญชีมีการบันทึกรายละเอียดของข้อมูลมากพอสมควร เพื่อให้สามารถนำรายละเอียดเหล่านั้น มาวิเคราะห์ว่า ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร

วิธีการทำงาน
           ระบบงานการเงิน แบ่งวิธีการทำงานออกเป็น 2 ส่วนคือ งานการเงินที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ และในส่วนของรายรับ-รายจ่ายซึ่งจะเป็นรายการที่มีการบันทึกโดยทั่วไป เมื่อมีการบันทึกข้อมูลด้านการเงินแล้ว ระบบจะทำการบันทึกบัญชีให้โดยอัตโนมัติ และสามารถเรียกหรือออกรายงานตรวจสอบการบันทึกรายการต่างได้ทันที

รายละเอียดของระบบมีดังนี้
รับชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
สามารถชำระโดย เงินสด , Cashier Cheque, ผ่านธนาคาร , EDC
สามารถกำหนดประเภทของนักเรียน เช่น ทั่วไป บุตรครู บุตรพนักงาน รับทุน เณร
สามารถกำหนดกลุ่มนักเรียน เช่น ไปกลับ ประจำ พักกับครู
สามารถกำหนดหลักสูตรการศึกษา เช่น ไทย , ไทย-อังกฤษ , อังกฤษ
มีระบบเลื่อนชั้นเรียนของนักเรียน และสามารถกำหนดการจบชั้นเรียนของนักเรียนได้
สามารถกำหนดนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา นักเรียนที่ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน
สามารถกำหนดรายการค่าเทอมของนักเรียนบางคน บางรายการที่ไม่ต้องการจ่ายหรือจ่ายบางส่วนเมื่อออก ใบแจ้งหนี้ และเวลาเรียกออกใบเสร็จรับเงินจะได้ถูกต้อง
สามารถกำหนดส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ สำหรับบุตรครู พนักงาน
สามารถตรวจสอบและรับชำระ รายการค้างชำระของเทอมการศึกษาที่ผ่านมาได้
สามารถรับค่าเทอมล่วงหน้าของปีการศึกษาใหม่
ทำรายการ รายรับ – รายจ่ายประจำวัน
สามารถทำงานบนเครื่อง SERVER และเครื่อง Stand Alone
ไม่จำกัดข้อมูลที่ป้อนสู่ระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งาน
มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสมบูรณ์แบบ แบ่งเป็นหัวข้อการทำงานได้

เอกสารที่เกิดขึ้น
ใบแจ้งหนี้ , ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการเรียน , ใบลดหนี้
สามารถนำใบแจ้งหนี้ไปชำระที่ธนาคาร
รายงานสรุปทางการเงิน , รายงานการจ่ายค่าเทอมรายวัน , สรุปการจ่ายเงินค่าเทอมประจำวัน
รายงานที่จ่ายค่าเทอมยังไม่ครบ , รายงานใบแจ้งหนี้ , รายงานใบลดหนี้
รายงานแยกการจ่ายค่าเทอมค้างชำระ ค่าเทอมปัจจุบัน ค่าเทอมรับล่วงหน้า
ตารางเปรียบเทียบการชำระเงิน แยกตามระดับชั้น , แยกตามชาย/หญิง , แยกตามห้องเรียน
ใบสำคัญรับ-ใบสำคัญจ่าย , รายงานตรวจสอบ , รายงานงบการเงิน
รายงานแสดงยอดค้างชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ
รายงานตรวจสอบการชำระเงินประจำวัน ทั้งรายบุคคล และ ประเภทกลุ่มชำระเงิน
สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำวัน
กำหนดรหัสบัญชีได้เอง และกำหนดกลุ่มการชำระเงินได้ตามระดับชั้นเรียน
สามารถสร้างรายงานด้วยตนเอง โดยเอาข้อมูลไปทำที่ Excel

 

Copyright © by m&w impression 1999 Co.,Ltd. Email :narumon@impress.co.th Tel : 086-3777918, 096-7908800